Algemene Voorwaarden

 

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Sunny Side Visuals en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Sunny Side Visuals, voor de uitvoering waarvan Sunny Side Visuals derden dient te betrekken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien Sunny Side Visuals niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Prijsopgave

AIle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Sunny Side Visuals zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Een onvoorziene verandering kan o.a. inhouden het verzoeken van diensten die niet in het gekozen pakket aangeboden worden.

 

Prijzen

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 

Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Sunny Side Visuals wordt bevestigd en daartegen binnen acht dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Sunny Side Visuals met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken binden Sunny Side Visuals pas nadat deze schriftelijk door Sunny Side Visuals zijn bevestigd.

 

Aanvaarding Voorwaarden

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

 

De uitvoering van een overeenkomst

 

Voorbeeld of model

Is aan de opdrachtgever een voorbeeld of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Sunny Side Visuals mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

 

Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Sunny Side Visuals houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Sunny Side Visuals, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

 

Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

 

Termijn van levering

Een door Sunny Side Visuals opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Vertraging in uitvoering van de bestelling/opdracht kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Sunny Side Visuals is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

 

Kwaliteit

Sunny Side Visuals garandeert dat de door hem geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap vervaardigd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door Sunny Side Visuals geleverde zaken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal Sunny Side Visuals deze gebreken herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of de betrokken zaak in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij Sunny Side Visuals geldende of, bij gebreke daarvan, gebruikelijke garantie-voorwaarden; voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende drie maanden na aflevering met die beperking dat voor zover Sunny Side Visuals zaken van derden heeft betrokken de garantieverplichting van Sunny Side Visuals niet verder gaat dan deze derde aan hem verstrekt. Sunny Side Visuals zal nimmer gehouden zijn tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Garantie

Indien de opdrachtgever betaald heeft voor de desbetteffende dienst, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een logo of een website, is de opdrachtgever akkoord gegaan met het geleverde werk. Alle aanpassingen of overige werkzaamheden die volgen na de laatste betaling, worden gefactureerd op uurbasis van €65 ex btw per uur.

Bij het ontwikkelen van een website waarvoor er niet gekozen is voor het WordPress onderhoud pakket, ligt de verantwoordelijkheid van het uitvoeren van updates, betalen van hosting en domeinnamen en het backupen van de site volledig bij de opdrachtgever. Er worden geen backups bewaard nadat de website is opgeleverd. Wel ontvangt de opdrachtgever, indien gewenst, de wachtwoorden van de WordPress websites.

 

Auteursrecht en eigendomsrecht

Auteursrechthebbende

Sunny Side Visuals garandeert dat het geleverde door hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 

Auteursrecht en eigendomsrecht

Het auteursrecht ten aanzien van de definitieve ontwerpen en opgeleverde werken komen toe aan Sunny Side Visuals. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Sunny Side Visuals en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht, blijven deze rechten bij Sunny Side Visuals tot op het moment van voltooing van de opdracht, waarna de volledige rechten automatisch overgaan op de opdrachtgever. Voltooing van de opdracht vindt nimmer plaats alvorens de betaling van het overeengekomen honorarium.

 

Gebruik en licentie

Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Sunny Side Visuals, verkrijgt hij daarmee het volledige eigendomsrecht van gemaakte ontwerpen.

 

Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Sunny Side Visuals de vrijheid om gemaakte ontwerpen te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Code

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Sunny Side Visuals de vrijheid om geschreven code voor websites en webapplicaties te (her)gebruiken voor eigen doeleinden.

 

Honorarium

Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Sunny Side Visuals door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. Sunny Side Visuals zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Sunny Side Visuals zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Kosten

Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het volledige eigendomsrecht van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

 

Betaling

Betalingsverplichting

Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op de bankrekening van Sunny Side Visuals, bij KNAB, IBAN NL36 KNAB 0256 5492 22, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op deze vervaldag niet betaald is, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire interest verschuldigd gelijk aan 12%, te rekenen vanaf de vervaldag. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Extra kosten

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Sunny Side Visuals nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. Indien de opdrachtgever een herinnering toegestuurd wordt, zullen administratiekosten aangerekend worden ten belope van van 5,00 EUR per herinneringsmail. Laattijdige betaling door de opdrachtgever geeft tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 25 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

 

Periodieke betalingen

Sunny Side Visuals heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 

Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden aIle door Sunny Side Visuals binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

 

Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of gerechtelijk akkoord van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Sunny Side Visuals op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Annuleren en beëindigen opdracht

Annuleren opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht annuleert in zowel de eerste oplevering als in een verder stadium, dient deze een percentage van het overeengekomen honorarium van Sunny Side Visuals te vergoeden. Dit percentage wordt vastgesteld bij annulering en staat altijd in verhouding tot het reeds geleverde werk. (Met een minimum van 50%). Elke annulering van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Sunny Side Visuals.

 

Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Sunny Side Visuals bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van wilsonafhankelijke omstandigheden, waardoor van Sunny Side Visuals redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Sunny Side Visuals het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten, en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Sunny Side Visuals redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Sunny Side Visuals, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Sunny Side Visuals kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Wanneer opdrachtgever besluit om drukwerk zelf te bestellen, draagt deze altijd de volledige verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Sunny Side Visuals kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

 

Aansprakelijkheid WordPress Onderhoud

Sunny Side Visuals kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door het offline zijn, dan wel het onjuist functioneren van een WordPress website waarvoor op dat moment een onderhoudscontract liep bij Sunny Side Visuals. Op reguliere intervallen vindt er onderhoud plaats, maar Sunny Side Visuals kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ondanks dit onderhoud wordt opgelopen.

 

Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Sunny Side Visuals voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Sunny Side Visuals toekomende honorarium.

 

Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Sunny Side Visuals niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

Klachten

Bij oplevering

De opdrachtgever dient de werken bij oplevering na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan Sunny Side Visuals. Klachten die niet binnen deze termijn meegedeeld werden, worden niet meer aanvaard. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij onmiddellijk na vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen niet verwerkt of behandeld zijn.

 

Overige bepalingen

Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Sunny Side Visuals niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Sunny Side Visuals de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

 

Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Sunny Side Visuals en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In geval van betwistingen zijn enkel het vrederecht van het kanton of de rechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.

 

Juistheid van gegevens

Sunny Side Visuals heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Sunny Side Visuals aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. Sunny Side Visuals aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Sunny Side Visuals of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

 

Copyright

Deze website van Sunny Side Visuals is auteursrechtelijk beschermd. Sunny Side Visuals geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

 

Intellectueel eigendom

De creaties (logo’s, huisstijlen, websites e.d.) die Sunny Side Visuals ontwikkeld, vallen onder het Intellectueel Eigendom van Sunny Side Visuals. Pas na betaling van de geleverde diensten zal er een contract opgesteld worden waarin de Intellectuele Eigendomsrechten overgedragen worden van Sunny Side Visuals naar de opdrachtgever. Indien er geen betaling plaatsvindt, zijn de creaties volledig eigendom van Sunny Side Visuals.

 

Privacy

Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt – via formulieren of e-mail – worden door Sunny Side Visuals strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt. Sunny Side Visuals houdt zich het recht voor om de gegevens in een eigen bestand op te slaan en deze gegevens in de toekomst te gebruiken voor gerichte commerciële uitingen.

 

Disclaimer

Sunny Side Visuals heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens ten allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Sunny Side Visuals aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. Sunny Side Visuals aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Sunny Side Visuals of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

Deze website van Sunny Side Visuals is auteursrechtelijk beschermd. Sunny Side Visuals geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt – via formulieren of e-mail – worden door Sunny Side Visuals strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt.

© 2010 – 2020, Sunny Side Visuals. Alle rechten voorbehouden.